ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองนครพนม) 01052561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองนครพนม) 01052561