ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองนครพนม) 19042561

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองนครพนม) 19042561