ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม (ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕