ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔