ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย