ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโณงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ท.๑ – ท.๖

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโณงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ท.๑ - ท.๖