ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองนครพนม (อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)