ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนกูบาถวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนกูบาถวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)