(ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓