ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ถนนนิตโย (สะพาน ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ถนนนิตโย (สะพาน ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)