สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทางออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทางออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)