สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย (จากแยกถนนอภิบาลบัญชาถึงสะพาน ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย (จากแยกถนนอภิบาลบัญชาถึงสะพาน ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)