สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนกูบาถวาย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนกูบาถวาย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)