ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองนครพนม (อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมหลังเก่า)