ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนอภิบาลบัญชา จากแยกถนนนิตโยถึงโรงเรียนอนุบาลนครพนม