ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนกูบาถวาย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนกูบาถวาย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)