ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔