สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิจิตร เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิจิตร เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)