สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ภายในแฟลตตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ภายในแฟลตตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)