(ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (เปลี่ยนโคมไฟนีออน ๓๖ วัตต์ เป็นโคมไฟ แอลอีดี ๖๐ วัตต์) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๑,๑๑๖ จุด ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับปรุงเอกสารฯ)