ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕