ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอ๊กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)