รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕