รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๕