รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๕