ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖