สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) แก้ไข-เพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) เจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) e-bidding

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)