ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔