สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖