สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖