สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖