ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕