ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔