ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕