ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕