สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖