ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)